سطل زباله

trash bin


ویژگی های کالا


توضیحات محصول

trash bin


مشخصات

trash bin


لیست کالاهای پیشنهادی


تندیسها و المانهای سفارشی
تندیسها و المانهای سفارشی
تندیسها و المانهای شهری
تندیسها و المانهای آماده
ایستگاه های اتوبوس
ایستگاه های اتوبوس
تجهیزات روشنایی و نورپردازی
تجهیزات روشنایی و نورپردازی
گلدانهای تزئینی
گلدان های تزئینی
علائم و تجهیزات ترافیکی
علائم و تجهیزات ترافیکی